Privatlivspolitik

 

1.    Baggrund og hvem du kan kontakte - den dataansvarlige

Ugledigevej 26 er et botilbud og opholdssted, der er godkendt efter Serviceloven. Institutionen registrerer og behandler derfor en række personoplysninger om beboere, klienter og deres pårørende, som er nødvendige for at kunne give den behandling og de ydelser, der er aftalt med dig, kommunen og/eller regionen.

 

Behandlingen af personoplysningerne sker i overensstemmelse med den danske Databeskyttelseslov og EU - Databeskyttelsesforordningen. Ugledigevej 26 er dataansvarlig for de oplysninger, som vi registrerer og behandler om dig. Ugledigevej 26 har ikke og skal ikke have en databeskyttelsesrådgiver.

 

Ugledigevej 26 finder, at er det vigtigt gennem en effektiv databeskyttelse og god information til de registrerede at medvirke til, at der er tillid til Ugledigevej 26s ydelser og administration. Ugledigevej 26 vil derfor ikke alene overholde lov- og myndighedskrav men vil som et kvalitetselement tilbyde en sikker behandling af persondata for beboere, klienter, medarbejdere, kommuner og andre samarbejdspartnere.

 

Hvis du har spørgsmål om, hvordan vi behandler dine persondata, eller hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder efter lovgivningen om indsigt i de registrerede oplysninger, retten til berigtigelse, sletning af fejlagtige oplysninger, sletning af oplysninger eller retten til begrænsning af behandling af oplysninger, skal du rette henvendelse til den dataansvarlige:

 

Dagligleder Søren Pedersen

 

Ugledigevej 28, 4720 Præstø

Cvr. 26452988

§ 66 stk. 1 nr. 5 og § 107

Telefon. 22646646  

E-mail: sp@ugledigevej26.dk

 

Nedenfor kan du læse om de oplysninger, vi indsamler, til hvilke formål vi bruger dem, hvordan vi behandler oplysningerne og om dine rettigheder.

2.    Registrering og behandling af oplysninger, formål, retsgrundlag og samtykke

Ugledigevej 26 registrerer og behandler personoplysninger om dig og dine pårørende, som er nødvendige for at kunne give den behandling og de ydelser, der er aftalt med dig, kommunen og/eller regionen.

 

Ugledigevej 26 modtager og behandler således oplysninger fra Kommunen, læger og sygehuse, og under dit ophold i Ugledigevej 26 registrerer og behandler vi løbende oplysninger som led i din behandling i form af dagbogsoptegnelser, handleplaner og statusrapporter mv.

 

Retsgrundlaget for behandling af personoplysningerne findes i Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 pkt. b og e samt artikel 9, stk. 2 pkt. a og h.

 

Samtykke og tilbagetrækning af samtykke

Udover det nævnte retsgrundlag for behandlingen har vi valgt at anvende samtykke fra dig som grundlag for behandling af dine personoplysninger.

Ved afgivelsen af samtykket er du blevet gjort opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage.  Du skal dog være opmærksom på, at det tilbagetrukne samtykke ikke berører lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Det kan endvidere være en betingelse for dit ophold i Ugledigevej 26, at institutionen har dit samtykke til behandling af personoplysninger, der er nødvendige for institutionens opfyldelse af en kontrakt med kommunen om dit ophold og behandling.

 

De kategorier af personoplysninger, som Ugledigevej 26 behandler

Vi registrerer almindelige personoplysninger omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 6 om dig som eksempelvis:  CPR nr., navn, adresse, oplysninger om pårørende, mailadresse, mv.

Vi registrerer følsomme personoplysninger omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1 om dig især med hensyn til helbredsoplysninger. Derimod registrerer Ugledigevej 26 normalt ikke oplysninger om race, etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, genetiske data, biometriske data, seksuelle forhold eller seksuel orientering. Det kan dog forekomme, at Ugledigevej 26 registrerer sådanne personoplysninger, såfremt det er nødvendigt for dit ophold i Ugledigevej 26 eller din behandling, og du vil da blive særskilt orienteret om, at vi behandler sådanne personoplysninger.

 

Videregivelse af oplysninger

Ugledigevej 26 videregiver ikke dine personoplysninger til andre medmindre du (eller din værge/dine forældre) har givet samtykke, eller hvis Ugledigevej 26 er forpligtet ifølge dansk lovgivning til at videregive personoplysningerne.

 

3.    Indsigt i egne oplysninger

I henhold til Databeskyttelsesforordningen artikel 15 har du ret til indsigt i, hvilke personoplysninger om dig, som Ugledigevej 26 registrerer og behandler. Du skal dog være opmærksom på, at indsigtsretten kun omfatter oplysninger om dig selv og ikke om andre beboere eller medarbejdere i Ugledigevej 26.

 

Ønsker du at benytte dig af indsigtsretten skal du rette henvendelse til Ugledigevej 26s dataansvarlige (se ovenfor)

 

Du kan normalt regne med at få oplysningerne inden for en rimelig frist og senest inden for en måned og oplysningerne udleveres normalt gratis. Hvis anmodningen om indsigt sker gentagne gange eller er grundløs kan du blive opkrævet et gebyr, der dækker de administrative omkostninger eller Ugledigevej 26 kan afvise at efterkomme din anmodning.

 

4.    Dine øvrige rettigheder: retten til berigtigelse, sletning og begrænsning

I henhold til Databeskyttelsesforordningen artiklerne 16 – 18 og 19 har du ret til at kræve berigtigelse af urigtige oplysninger om dig, sletning af oplysninger (retten til at blive glemt) eller retten til begrænsning af behandling af oplysninger bla. medens de undersøges.

 

For en god ordens skyld skal det nævnes, at Ugledigevej 26 ikke benytter sig af automatiske individuelle afgørelser herunder profilering og at dataportabilitet heller ikke er relevant.

 

5.    Sletning af Personoplysninger

Ugledigevej 26 opbevarer kun oplysninger om dig så længe det er nødvendigt for institutionen. Oplysningerne om dig bevares således under hele dit ophold på Ugledigevej 26.

Når du ikke længere har ophold på Ugledigevej 26 opbevarer institutionen dine oplysninger efter forældelseslovens regler, dvs. i 5 år efter at du har forladt Ugledigevej 26, med mindre der er en konkret grund til at bevare oplysningerne længere. For eksempel, hvis der er rejst krav over for Ugledigevej 26, hvor oplysningerne har betydning for sagen.

 

I forbindelse med visitation af nye beboere til Ugledigevej 26 modtager institutionen en række oplysninger fra kommunen og evt. fra borgeren eller dennes værge/forældre. Hvis visitationen ikke fører til, at borgeren modtager en plads på Ugledigevej 26 vil alle oplysninger fra visitationen blive slettet senest 6 måneder efter, at sagen blev afklaret.

 

6.    Datasikkerhed

Ugledigevej 26 overholder bestemmelserne i Databeskyttelsesforordningens artikel 32 om, at institutionen skal gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til forholdene.

 

Sikkerhedsbestemmelserne er fastlagt i Ugledigevej 26s databeskyttelsespolitik, der kan findes på vores hjemmeside her: <indsæt link>

 

7.    Klagevejledning

Ønsker du at klage over Ugledigevej 26s behandling af dine personoplysninger kan du fremsende en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Telefon 33 19 32 00.

E-mail:  dt@datatilsynet.dk.

Hjemmeside:  https://www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt/

 

Du kan få hjælp hos Datatilsynet, hvis du har spørgsmål om registrering og anden behandling af personoplysninger. Du kan klage til Datatilsynet, hvis du mener, at en behandling af oplysninger om dig ikke lever op til lovens krav. Hvis du vil klage, kan du henvende dig til Datatilsynet og forklare, hvad du er utilfreds med. Det koster ikke noget at klage. 

 

Oplysningspligten

Oplysning om behandling af personoplysninger om dig i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 13

Hvis du retter henvendelse til Opholdsstedet Ugledigevej 26, skal vi i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 13 oplyse dig om, at vi behandler personoplysninger elektronisk som er nødvendige for at kunne administrere din henvendelse.

 

Den dataansvarlige er:

Søren Pedersen

Ugledigevej 28

TLF. 22646646

sp@ugledigevej26.dk

Formålet med behandlingen er, at kunne administrere din henvendelse i praksis og samtidigt leve op til de krav institutionen er pålagt af offentlige myndigheder. Grundlaget for behandling af personoplysninger om dig er databeskyttelsesforordningens artikel 6. stk. 1 punkt b.

Opholdsstedet Ugledigevej 26 har herudover valgt, at anvende samtykke fra dig som grundlag for behandling af dine personoplysninger i de situationer, hvor dette bliver relevant.

Opholdsstedet Ugledigevej 26 videregiver ingen oplysninger om dig til andre, medmindre vi i følge dansk lovgivning er forpligtet hertil eller har fået samtykke fra dig til dette.

Personoplysninger om dig vil blive slettet efter 5 år.

Oplysninger om karakterer vil ikke blive slettet. 

I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15, 16, 17, 18 og 20, har du ret til indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af oplysninger om dig eller til at gøre indsigelse mod behandling. Du har også ret til dataportabilitet.

Samtykke som du har afgivet i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 punkt 1 eller artikel 9, stk. 2 pkt. A, kan du på ethvert tidspunkt trække tilbage, uden at dette dog berører lovligheden af behandlingen som er baseret på samtykket, inden tilbagetrækningen.

Hvis du ikke ønsker, at Opholdsstedet Ugledigevej 26 behandler personoplysninger om dig som er nødvendige for, at vi kan administrere din henvendelse og samtidigt leve op til de forpligtelser, som vi er pålagt af offentlige myndigheder, eller ønsker at trække dit samtykke tilbage hertil, vil konsekvensen normalt være, at vi ikke kan behandle din henvendelse.

Du har mulighed for at indgive klage til datatilsynet hvis du finder Opholdsstedet Ugledigevej 26s behandling af dine personoplysninger ukorrekte.